วิสัยทัศน์จังหวัด
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
วาระงานผู้บริหาร
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
    และนายอำเภอ
 
ทำเนียบผู้บริหาร อปท.
โครงสร้างส่วนราชการ
ปฏิทินงานประจำเดือน
ปฏิทินการประชุม
    หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ปี 2558
ทำเนียบเจ้าเมืองแพร่
ประวัติจังหวัดแพร่
พระแสงราชศัสตราประจำเมือง
ตราประจำจังหวัดแพร่  
คำขวัญจังหวัดแพร่
ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่
บรรยายสรุปจังหวัดแพร่
บรรยายสรุปอำเภอ
สถิติประชากร
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก
สินค้า OTOP   
การเดินทาง
แผนที่
สภาพอากาศ
สถานการณ์น้ำจังหวัดแพร่
English Version
แผนผังเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแพร่
ฐานช้อมูลจังหวัด
    45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด
การติดตาม Update ฐานข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลด้านสถิติของจังหวัด
 
กระทรวง/หน่วยงานในส่วนกลาง
 
จังหวัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด
อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา
แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ 4 ปี
   (พ.ศ.2557 - 2560)
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
    ปีงบประมาณ 2558
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    ประจำปี 2558 (Update ส.ค.58)
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 59
แผนความร่วมมือภาครัฐและ
    เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
    จังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558)
นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทาง
    การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/
    กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2557-2560
    รอบทบทวน ปี พ.ศ.2560 และ
    การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
    ประจำปี พ.ศ.2560
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
    แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
สรุปโครงการฝึกอบรม
.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ) มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องใน โอกาสมาดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แถลงผลการดำเนินงานของจังหวัด รอบ 1 ปี
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดแพร่”
คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เปิดงานแนะนำผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
.
 
 
.
 Untitled Document
.:: หนังสือแจ้งเวียน ถึงส่วนราชการ ::.
 Untitled Document
.:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

Untitled Document
 .:: ข่าวท้องถิ่น ::.
.
.:: คำถามที่พบบ่อย FAQ ::.
  Q : หากเว็บไซต์จังหวัดแพร่เกิดเหตุขัดข้อง จะสามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการออกเลขหนังสือ หรือ รับ - ส่ง หนังสือราชการ อย่างไรค่ะ
A : ให้เปิด Web Browser เช่น Internet Explorer,Google Chrome
หรือ FireFox แล้วพิมพ์ http://123.242.181.2/neof ที่ช่อง Address bar
  Q : สอบถามเรื่องวิธีการนำเข้าข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัดค่ะ
A : ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานระบบฯได้ที่นี่ค่ะ < คลิก >
  Q : ต้องการใช้งานระบบ e-office จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
A : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ชื่อตำแหน่ง ส่งมาที่สำนักงานจังหวัดแพร่
หลังจากได้รับรหัสผ่านแล้วจึงสามารถดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานในระบบได้
 
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย รมว.มท.
สรุปแถลงผลงานรัฐบาล 6 เดือน
    และเอกสารนำเสนอผลงาน 5 ด้าน
แถลงผลงานรัฐบาล 6 เดือน
    ฉบับสมบูรณ์
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
สรุปข้อสั่งการในที่ประชุม มท.
รายงานการประชุม
     หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
:: สรุปข่าวสื่อมวลชนประจำวัน ::
ศูนย์ดำรงธรรม
การคุ้มครองผู้บริโภค
แจ้งเบาะแสยาเสพติด
 
    
แผนพํฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
    การงบประมาณ (สำนักงบฯ)
ข้อมูลการบริหารการเงิน เงินเดือน
    สวัสดิการ (กรมบัญชีกลาง)
ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ
    การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
    กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม.
     ที่เกี่ยวข้อง (ก.พ.ร.)
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แห่งชาติ (สำนักงาน ก.พ.)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
     แผ่นดิน
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด
    เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบเกี่ยวกับการให้
    ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จ.แพร่
   พ.ศ.2558
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถประจำทาง
ตารางการบิน
ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 
 
Untitled Document
 
เว็บไซต์จังหวัดแพร่

 
 
 
หน้าหลัก | บรรยายสรุปจังหวัด | แหล่งท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่พัก | ร้านอาหาร | OTOP | ข่าวประกวดราคา                

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่               
โทร. 0-5453-1671 โทรสาร 0-5451-1278 : e-mail: phrae_poc@moi.go.th          
การปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer)
Copyright 2008 www.phrae.go.th : Phrae Province : All rights reserved..
Copyright 2008 www.phrae.go.th : Phrae Province : All rights reserved.