การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

                                กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความ
  ล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
  จังหวัดแพร ่จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดแพร่ไม่รับผิดต่อ
  ผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าว
  ของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 
หน้าหลัก | บรรยายสรุปจังหวัด | แหล่งท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่พัก | ร้านอาหาร | OTOP | ข่าวประกวดราคา                

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่               
โทร. 0-5453-1671 โทรสาร 0-5451-1278 : e-mail: phrae_poc@moi.go.th                                       
QR-CODE www.phrae.go.th
การปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer)
Copyright 2008 www.phrae.go.th : Phrae Province : All rights reserved.