หน้าแรกเว็บไซต์จังหวัดแพร่ --> ระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 
 
 
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2552
 
 4. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลิือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556