สารบัญข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการประจำจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2553
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
           
มาตรา เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง โทรศัพท์
9(1)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(2)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(3)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(4)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(5)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(6)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(7)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
9(8)   ไม่มี   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 0-5453-4119
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 (3) แผนงาน, โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง 
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเน้นการผูกขาด  ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด .