ข้อมูลประชากร
 
ประชากร
                    
                                        จังหวัดแพร่ มีประชากรทั้งหมด 462,654 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 225,956 คน และเป็นหญิงจำนวน 236,698 คน มีจำนวนบ้าน 158,010 หลังคาเรือน
 
  สถิติจำนวนประชากร/บ้าน จังหวัดแพร่  
อำเภอ/เทศบาล
จำนวนราษฎร
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนบ้าน
  อำเภอเมืองแพร่
30,896
33,497
64,393
23,061
  อำเภอสูงเม่น
35,643
37,940
73,583
24,747
  อำเภอลอง
19,313
19,383
38,696
12,271
  อำเภอสอง
22,108
22,424
44,532
14,200
  อำเภอวังชิ้น
22,135
21,673
43,808
13,326
  อำเภอร้องกวาง
18,423
19,485
37,908
11,257
  อำเภอเด่นชัย
10,666
10,053
20,719
7,549
  อำเภอหนองม่วงไข่
6,677
7,362
14,039
4,645
  เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
2,247
2,485
4,732
1,703
  เทศบาลตำบลวังชิ้น
1,596
1,626
3,222
1,235
  เทศบาลตำบลสอง
3,618
4,073
7,691
2,808
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
1,911
2,101
4,012
1,394
  เทศบาลตำบลเด่นชัย
5,921
6,231
12,152
4,680
  เทศบาลตำบลสูงเม่น
2,129
2,340
4,469
1,721
  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
2,681
2,910
5,591
2,016
  เทศบาลตำบลบ้านปิน
1,134
1,321
2,455
754
  เทศบาลตำบลร้องกวาง
6,295
6,877
13,172
5,156
  เทศบาลตำบลแม่หล่าย
2,182
2,400
4,582
1,678
  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
2,960
3,348
6,308
2,667
  เทศบาลตำบลช่อแฮ
4,571
4,860
9,431
3,307
  เทศบาลตำบลป่าแมต
5,760
6,260
12,020
4,266
  เทศบาลตำบลแม่คำมี
3,771
3,829
7,600
2,445
  เทศบาลตำบลแม่ปาน
1,563
1,539
3,102
1,021
  เทศบาลตำบลเวียงต้า
3,456
3,291
6,747
2,131
  เทศบาลเมืองแพร่
8,300
9,390
17,690
7,972
รวมทั้งสิ้น
225,956
236,698
462,654
158,010
 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2552)
 
 
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5451-1411 e-mail: phrae_poc@moi.go.th