ข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
  ทรัพยากรดิน
                   ทรัพยากรดินและที่ดิน

                                    โดยทั่วไปดินที่สำรวจพบในจังหวัดแพร่นั้น ดินที่ใช้ในการทำนาส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง ส่วนดินในบริเวณที่สูงขึ้นไปซึ่งใช้ในการปลูกพืชไร่และบริเวณป่ารวมทั้งบริเวณพื้นที่สูงชันส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ำ

( ที่มา แผนการใช้ที่ดินจังหวัดแพร่ 2526,กรมพัฒนาที่ดิน )

                                    การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อใช้เป็นที่นามีจำนวนสูงสุด 287,520 ไร่ หรือ   ร้อยละ  46.60 ส่วนการใช้ประโยชน์ในการทำไร่ ร้อยละ 29.43 และการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 16.34  นอกนั้นเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทอื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเพียง ร้อยละ 4.83 ของพื้นที่เท่านั้น

 

ตารางที่ 1  แสดงพื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2548

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ (%)

  1. ที่อยู่อาศัย

29,768

4.83

  2. ที่นา

287,520

46.60

  3. พืชไร่

181,558

29.42

  4. ที่ไม้ผลไม้ยืนต้น

109,345

16.33

  5. ที่สวนผักและไม้ดอก

100,793

0.87

  6. ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

5,381

0.24

  7. ที่รกร้างว่างเปล่า 

1,498

1.29

  8. ที่อื่น ๆ

6,808

0.39

รวม

616,931

100.00

 
ที่มา :รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2549, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 
 

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5451-1411 e-mail: phrae_poc@moi.go.th