ประกาศสอบราคาเดือน มีนาคม 2553

รายการ
ประกาศลงวันที่
วัน/เวลา/สถานที่ ขายแบบ
วัน/เวลา/สถานที่ ยื่นซอง
วันที่/เวลา เปิดซอง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องฝึกอบรม
ครัวแพร่สู่สากลของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตาม
โครงการพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่่เกษตรกรและผูประกอบการ ตามโครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่
15 มี.ค.53
15 - 24 มี.ค.53 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สนง.เกษตรจังหวัดแพร่
โทร.0-5451-1214 ต่อ 11 ,13
15-24 มี.ค.53 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้องการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป สนง.เกษตรจังหวัดแพร่
26 มี.ค.53 เวลา 10.00น.
ณ ห้องประชุม สนง.
เกษตรจังหวัดแพร่

เกษตรจังหวัดแพร่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
16 มี.ค.53
ณ งานพัสดุ โทร 0-5453-3500 ต่อ 1309
16-31 มี.ค.53 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ รพ.แพร่
1 เม.ยน 53 เวลา 14.00น.
ณห้องประชุม ชั้น 3
อ.เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลแพร่
สอบราคาจัดซื้อหนังสือและสื่อห้องสมุดประชาชน
อ.เด่นชัย (ครั้งที่ 2)
17 มี.ค.53
22มี.ค.-2เม.ย.53 ณ งานพัสดุ สนง.กศน.
หรือ กศน.เด่นชัย โทร. 0-5461-3469
,0-5451-2677
7 เม.ย.53 เวลา 09.00-16.00น.
ณ.กศน.เด่นชัย
8 เม.ย.53 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุม
กศน.เด่นชัย
กศน.เด่นชัย
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
18 มี.ค.53
ณ งานพัสดุ โทร 0-5453-3500 ต่อ 1309
18 มี.ค.-1เม.ย.53 เวลา 08.30-16.00น.
ณ งานพัสดุ รพ.แพร่
2 เม.ย.53 เวลา 14.00น. โรงพยาบาลแพร่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
18 มี.ค.53
ณ งานพัสดุ โทร 0-5453-3500 ต่อ 1307
,1309
18 มี.ค.-1เม.ย.53 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ รพ.แพร่
2 เม.ยน 53 เวลา 14.00น.
ณห้องประชุม ชั้น 3
อ.เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลแพร่
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
22 มี.ค.53
22-30 มี.ค.53 ณ ฝ่ายอำนวยการ
สนง.ที่ดินจังหวัดแพร่ โทร.0-5451-1551
ต่อ 1
22-30 มี.ค.53 เวลา 08.30-16.00น.
ณ ฝ่ายอำนวยการ สนง.ที่ดินจังหวัดแพร่
31 มี.ค.53 เวลา 14.00 น.
ณ สนงที่ดินจังหวัดแพร่
สนง.ที่ดินจังหวัดแพร่
สอบราคาซื้อยา
24 มี.ค.53
ณ งานพัสดุ โทร 0-5453-3500 ต่อ 1307
,1309
24 มี.ค.-8เม.ย.53 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ รพ.แพร่
9 เม.ยน 53 เวลา 14.00น.
ณห้องประชุม ชั้น 3
อ.เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลแพร่
สอบราคาซื้อยา
25 มี.ค.53
ณ งานพัสดุ โทร 0-5453-3500 ต่อ 1307
,1309
25 มี.ค.-8เม.ย.53 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ รพ.แพร่
9 เม.ยน 53 เวลา 14.00น.
ณห้องประชุม ชั้น 3
อ.เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลแพร่