ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


 

 

       


     

    
๒๑. สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
          ๒๑.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
          ๒๑.๒ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๕ ถนนแพร่-ร้องกวาง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๑, ๐-๕๔๕๒-๒๘๕๐ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๑
          ๒๑.๓ สำนักงานขนส่งจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่ง
ทางบก โดยการกำกับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประสานและวางแผนให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบก
เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย
          ๒๑.๔ สำนักงานขนส่งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมาย
ว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
          (ข) วางแผนการขนส่งทางบกและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบกภายในจังหวัด
          (ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และสถานี
ขนส่ง
          (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๑.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานขนส่งจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๘๕๐
          ๒๑.๖ มีสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา จำนวน ๓ สาขา ได้แก่
          (๑) สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ตั้งอยู่ที่ ถนนแพร่ - น่าน
ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๙ โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๙ มีพื้นที่
ให้บริการ ดังนี้ อำเภอร้องกวาง สอง และหนองม่วงไข่
          (๒) สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาเด่นชัย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๐๐๗๐ โทรสาร ๐-๕๔๖๑-๓๐๐๒ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
อำเภอเด่นชัย
          (๓) สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาลอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยอ้อ
อำเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๖๔๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๑๑๙๔ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
อำเภอลอง และวังชิ้น
          ๒๑.๗ มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่
ตั้งอยู่ที่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๘๐๐ ขอบเขต
การให้บริการ จัดระเบียบการเดินรถและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
รถโดยสารประจำทางณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่
     ๒๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
          ๒๒.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
          ๒๒.๒ ตั้งอยู่ที่ อาคาร พร. ๒๙ โรงเรียนการป่าไม้แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
โทร. ๐-๑๘๘๒-๗๐๑๗
          ๒๒.๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในจังหวัด
          ๒๒.๔ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
          (ข) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
          (ค) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          (ง) กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา
          (จ) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๒.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๑๘๒๒-๗๐๑๗
     ๒๓. สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
          ๒๓.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
          ๒๓.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๓๔
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๗๑๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phrae@nso.go.th
          ๒๓.๓ สำนักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นแหล่งอ้างอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการสถิติ และดำเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทำสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเร่งด่วน
          
๒๓.๔ สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
          (ข) บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน
          (ค) บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล
          (ง) ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
          (จ) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
          (ฉ) ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
          (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๓.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ และ http://www.nso.go.th
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๓๔ , ๐-๒๒๘๑-๐๓๓๓ ต่อ ๑๒๐๘-๑๒๑๑, ๑๒๑๓
     ๒๔. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
          ๒๔.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
          ๒๔.๒ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๕ ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๑๘, ๐-๕๔๕๒-๒๘๐๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๘๐๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pr_com@phrae.ksc.co.th
          ๒๔.๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา
และการประกันภัย
          ๒๔.๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานซึ่ง
มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
          (ข) ประสานและจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รวมทั้งจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และเป็นหน่วยข้อมูล
ทางการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ค) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาตลาดการค้าภายใน
ประเทศ และปัญหาทางการค้าอื่น ๆ
          (ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๔.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ งานวิชาการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๑๘, ๐-๕๔๕๒-๒๘๐๖
     
๒๕. สำนักงานจังหวัดแพร่
          ๒๕.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
          ๒๕.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๔๑๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phrae@moi.go.th
          ๒๕.๓ สำนักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
          ๒๕.๔ สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
          (ข) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อการ
วางแผนและเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
          (ค) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
          (ง) อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
          (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๕.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒
ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖
     ๒๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
          ๒๖.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
          ๒๖.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๓ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๗
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๗
          ๒๖.๓ ที่ทำการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน
และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน
          ๒๖.๔ ที่ทำการปกครองจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
           (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
           (ข) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอ และที่ทำการ
ปกครองกิ่งอำเภอ
           (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          
๒๖.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ของที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๗
     ๒๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
          ๒๗.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
          ๒๗.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๔๓
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๒๔๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cdphrae@hotmail.com
          ๒๗.๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง แผนและ
มาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก
          ๒๗.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
          (ก) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
          (ข) กำหนด ดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ
          (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๗.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๔๓
      ๒๘. สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
          ๒๘.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
          ๒๘.๒ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๕๑ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๕๑
          ๒๘.๓ สำนักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
           ๒๘.๔ สำนักงานที่ดินจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
           (ก) ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
           (ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การรังวัด การรังวัดพิสูจน์สอบสวน การทำประโยชน์ สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดิน
ออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน
รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมหรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
           
(ค) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
และสำนักงานที่ดินอำเภอ
           (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๒๘.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๕๑
          ๒๘.๖ มีสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา จำนวน ๕ สาขา คือ
          (๑) สาขาร้องกวาง ตั้งอยู่ที่ ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอร้องกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๗๐
โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๗๑๕๖ มีเขตบริการดังนี้ อำเภอร้องกวาง และหนองม่วงไข่
          (๒) สาขาสอง ตั้งอยู่ที่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอสอง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๗๐๘
โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๑๗๐๘มีเขตบริการดังนี้ อำเภอสอง
          (๓) สาขาลอง ตั้งอยู่ที่ ถนนจรูญลองรัฐ อำเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๖๕๓
มีเขตบริการดังนี้ อำเภอลอง
          (๔) สาขาวังชิ้น ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล ๑ อำเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๑๒๑
โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๙๑๒๑ มีเขตบริการดังนี้ อำเภอวังชิ้น
          (๕) สาขาสูงเม่น ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น อำเภอสูงเม่น โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๐๐
โทรสาร ๐-๕๔๕๔-๓๑๐๐ มีเขตบริการดังนี้ อำเภอสูงเม่น และเด่นชัย
     ๒๙. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
          ๒๙.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
          ๒๙.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๕๐๒
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๕๐๒
          ๒๙.๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและ
กำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงการพื้นฐาน รวมทั้งการ
กำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อ
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
          ๒๙.๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
          (ก) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง และ
โยธาธิการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
          (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
          
๒๙.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๕๐๒
     ๓๐. เรือนจำจังหวัดแพร่
          ๓๐.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
          ๓๐.๒ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๐ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑- ๑๐๕๗, ๐-๕๔๕๒-๒๗๙๘ โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๐๘๐
          ๓๐.๓ เรือนจำจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนา
เป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต
และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ
          ๓๐.๔ เรือนจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ควบคุมผู้ต้องขับซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจศาลที่เรือนจำตั้งอยู่
และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจการควบคุมตามที่กำหนด
          (ข) ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง
          (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
          (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
          (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้ง
ดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๓๐.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ของเรือนจำจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 เรือนจำจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๕๗
     ๓๑. สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
          ๓๑.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
          ๓๑.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร.๐-๕๔๖๒-๑๒๒๒
โทรสาร ๐-๕๔๖๒-๑๒๒๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phrae@mol.go.th
          ๓๑.๓ สำนักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และประสานการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
          ๓๑.๔ สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์
สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ค) ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
         
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๓๑.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัด ได้จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๖๒-๑๒๒๒
     ๓๒. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
          ๓๒.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
          ๓๒.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑,
๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑, ๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@doe.go.th
          ๓๒.๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง
ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
          ๓๒.๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางานและ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
          (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๓๒.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑, ๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗
     ๓๓. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
          ๓๓.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
          ๓๓.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๔
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๔
          ๓๓.๓ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงาน
โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไกลมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
          ๓๓.๔ สำนักงานวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อสำนักงานแรงงาน
จังหวัด
          
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๓๓.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๔
     ๓๔. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่
          ๓๔.๑ เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
          ๓๔.๒ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๒๓๑-๒
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๒๓๑
          ๓๔.๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง
         ๓๔.๔ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสำนักงานแรงงาน
จังหวัด
          (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
          ๓๔.๕ สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ และ
ww.phrae.go.th/sso.com โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๒๓๑-๒

                                  ****************************************

                                        <<<< กลับหน้าแรก   ดูต่อหน้า  [ 3 ]