เพลงเวียงโกศัย

เมืองแพร่สวรรค์ของลานนาไทย ชื่อเวียงโกศัยแต่ครั้งโบราณกาลก่อน
สวยเอยงามแท้เมืองแพร่นคร สมดั่งเป็นเมืองอมร ถิ่นสถานตํานานพระลอ
เย็นฉํ่าด้วยสายนํ้ายมไหลมา จากแนวเนินผา พืชพรรณธัญญาชูช่อ
แสนเพลินซ่านซึ้งเพลงซึงเสียงซอ เอื้องดอยเจ้างามละออ แกว่งช่อใบไหวเอน เล่นลม
โกศัยราตรีมีมนต์ขลัง คืนนี้เราเคยนั่ง ชื่นเชยยอดชู้คู่ชม
หวานลํ้าจํานรรจ์ ช่างเสกสรรถ้อยคําคารม ปานประหนึ่งนํ้าผึ้งผสม เคล้าสายลมแสงเดือนเพื่อนใจ
ยามจากไปแล้วมิแคล้วคํานึง ด้วยความคิดถึงซาบซึ้งมิมีลืมได้
เหมือนดังต้องมนต์เข้าดลฤทัย ฝังจําติดตรึงหัวใจ เวียงโกศัยฉันไม่เคยลืม